Polityka prywatności

apartamentów hoteLOVE

Polityka ochrony danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego i aplikacji mobilnych. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Przepisy regulujące kwestie danych osobowych

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w dalszej treści nazywane w skrócie: „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Kasprzak zamieszkała przy ul. Uznańskiego 2, 50-570 Wrocław, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CUADRO Sylwia Kasprzak (zwana w dalszej treści: „Administratorem”) wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław pod numerem 198122, NIP 691-168-54-31, nr tel. +48 756 10 66 01, email:

W jaki sposób możecie Państwo nawiązać kontakt w sprawie swoich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres apartamenty@hotelove.pl

W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy najmu apartamentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b/ Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.: marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f/ Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c/ Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (osoby fizycznej bądź prawnej korzystającej z apartamentu lub dokonującej rezerwacji) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c/ Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, wzór podpisu, numer Pesel. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Administratora, takie jak np. adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione Państwa dane?

Dane będą udostępniane w minimalnym zakresie, niezbędnym dla realizacji zawieranych z Klientami umów najmu, w tym spełnienia obowiązujących Administratora wymogów prawnych (np. wynikających z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, innych przepisów prawa), a także niezbędnych dla realizacji umów zawartych przez Administratora z kontrahentami (np. booking.com, PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) ) w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością związaną z wynajmem apartamentów.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z Administratorem umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia) czy ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części bądź wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a/ Rozporządzenia) w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj.: do organu będącego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z jakiego źródła pozyskaliśmy Państwa dane?

Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie rezerwacji usługi, a w przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Państwa rzecz.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów czy użytkowników serwisu internetowego , w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.